اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/07/24
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 6,249
تعداد واحدهای باقی مانده: 43,751
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 53,811,852,381
قیمت صدور هر واحد (ریال): 8,702,980
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 8,611,274
قیمت آماری هر واحد (ریال): 8,611,274
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری بانک اقتصاد نوین(سهامی خاص)- مدیر
متولی صندوق : موسسه حسابرسی کاربرد ارقام
حسابرس : موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
مدیر سرمایه‌گذاری : امین صالحی ,محمد اصیل زاده ,ارشاد کوششی
مدیر ثبت : مرکزی
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1387/10/02
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/07/24 8,702,980 8,611,274 0 0 49,734 174 44,485 6,249 53,811,852,381
  2 1397/07/23 8,764,854 8,671,773 0 0 49,734 484 44,311 6,423 55,698,801,029
  3 1397/07/22 8,862,904 8,774,611 0 0 49,734 447 43,827 6,907 60,606,235,603
  4 1397/07/21 9,003,605 8,913,898 0 0 49,734 0 43,380 7,354 65,552,808,860
  5 1397/07/20 9,218,347 9,119,492 0 0 49,734 0 43,380 7,354 67,064,743,102
  6 1397/07/19 9,218,925 9,120,070 0 524 49,734 203 43,380 7,354 67,068,991,812
  7 1397/07/18 9,216,650 9,113,282 0 0 49,210 110 43,177 7,033 64,093,713,149
  8 1397/07/17 9,408,009 9,303,080 0 0 49,210 912 43,067 7,143 66,451,897,067
  9 1397/07/16 9,626,443 9,529,496 0 0 49,210 453 42,155 8,055 76,760,086,807
  10 1397/07/15 9,861,865 9,767,739 0 0 49,210 60 41,702 8,508 83,103,924,000
  11 1397/07/14 10,193,307 10,089,280 0 0 49,210 0 41,642 8,568 86,444,954,173
  12 1397/07/13 10,400,148 10,293,725 0 0 49,210 0 41,642 8,568 88,196,636,566
  13 1397/07/12 10,400,860 10,294,437 0 0 49,210 0 41,642 8,568 88,202,736,116
  14 1397/07/11 10,401,579 10,295,156 0 480 49,210 0 41,642 8,568 88,208,896,196
  15 1397/07/10 10,746,545 10,629,296 0 344 48,730 0 41,642 8,088 85,969,745,500
  16 1397/07/09 11,216,015 11,093,194 0 748 48,386 0 41,642 7,744 85,905,693,028
  17 1397/07/08 11,171,331 11,090,573 0 1,289 47,638 0 41,642 6,996 77,589,651,439
  18 1397/07/07 10,822,865 10,699,510 0 0 46,349 0 41,642 5,707 61,062,104,354
  19 1397/07/06 10,391,025 10,276,915 0 0 46,349 0 41,642 5,707 58,650,355,731
  20 1397/07/05 10,391,141 10,277,031 0 9 46,349 18 41,642 5,707 58,651,017,471