اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/08/23
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 5,789
تعداد واحدهای باقی مانده: 44,211
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 43,738,551,470
قیمت صدور هر واحد (ریال): 7,612,007
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 7,555,459
قیمت آماری هر واحد (ریال): 7,555,459
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری بانک اقتصاد نوین(سهامی خاص)- مدیر
متولی صندوق : موسسه حسابرسی کاربرد ارقام
حسابرس : موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
مدیر سرمایه‌گذاری : امین صالحی ,محمد اصیل زاده ,ارشاد کوششی
مدیر ثبت : مرکزی
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1387/10/02
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/08/23 7,612,007 7,555,459 0 0 49,740 14 44,951 5,789 43,738,551,470
  2 1397/08/22 7,642,368 7,586,771 0 0 49,740 4 44,937 5,803 44,026,032,252
  3 1397/08/21 7,604,658 7,548,334 0 0 49,740 2 44,933 5,807 43,833,173,622
  4 1397/08/20 7,562,171 7,506,343 0 0 49,740 101 44,931 5,809 43,604,348,938
  5 1397/08/19 7,635,703 7,581,405 0 0 49,740 0 44,830 5,910 44,806,103,177
  6 1397/08/18 7,652,502 7,594,730 0 0 49,740 0 44,830 5,910 44,884,855,701
  7 1397/08/17 7,653,008 7,595,236 0 0 49,740 0 44,830 5,910 44,887,846,711
  8 1397/08/16 7,653,514 7,595,743 0 0 49,740 0 44,830 5,910 44,890,838,212
  9 1397/08/15 7,654,020 7,596,249 0 0 49,740 0 44,830 5,910 44,893,828,650
  10 1397/08/14 7,579,895 7,526,028 0 0 49,740 0 44,830 5,910 44,478,822,781
  11 1397/08/13 7,553,222 7,498,490 0 0 49,740 0 44,830 5,910 44,316,074,585
  12 1397/08/12 7,628,144 7,575,006 0 0 49,740 0 44,830 5,910 44,768,287,712
  13 1397/08/11 7,621,008 7,566,967 0 0 49,740 0 44,830 5,910 44,720,773,678
  14 1397/08/10 7,621,491 7,567,450 0 0 49,740 13 44,830 5,910 44,723,630,264
  15 1397/08/09 7,620,434 7,566,512 0 0 49,740 0 44,817 5,923 44,816,451,132
  16 1397/08/08 7,591,703 7,535,545 0 0 49,740 0 44,817 5,923 44,633,033,057
  17 1397/08/07 7,592,191 7,536,033 0 0 49,740 0 44,817 5,923 44,635,925,784
  18 1397/08/06 7,500,574 7,443,762 0 0 49,740 40 44,817 5,923 44,089,401,640
  19 1397/08/05 7,465,502 7,402,192 0 0 49,740 0 44,777 5,963 44,139,269,193
  20 1397/08/04 7,630,410 7,563,189 0 0 49,740 0 44,777 5,963 45,099,294,996