ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 35,127 86.95 44,160 91.05 65,699 88.77 49,510 89.33
اوراق 1,903 4.71 0 0 0 0 0 0
وجه نقد 985 2.43 2,433 5.01 5,342 7.21 182 0.32
سایر دارایی ها 2,356 5.83 2,855 5.88 4,062 5.48 6,826 12.31
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 13,126 32.49 1,693 3.49 0 0 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد