ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/08/20 29,090 64.24 % 14,371 31.74 % 0 0 % 28 0.06 % 1,790 6.17 % 0 0 %
2 1397/08/19 28,763 62.92 % 14,359 31.41 % 0 0 % 28 0.06 % 2,564 7.81 % 0 0 %
3 1397/08/18 30,730 66.69 % 14,350 31.14 % 0 0 % 28 0.06 % 972 4.29 % 0 0 %
4 1397/08/17 30,730 66.69 % 14,350 31.14 % 0 0 % 28 0.06 % 972 4.29 % 0 0 %
5 1397/08/16 30,730 66.68 % 14,350 31.14 % 0 0 % 28 0.06 % 973 4.29 % 0 0 %
6 1397/08/15 30,730 66.68 % 14,350 31.14 % 0 0 % 24 0.05 % 978 4.3 % 0 0 %
7 1397/08/14 28,525 62.86 % 14,328 31.58 % 0 0 % 24 0.05 % 2,498 7.72 % 0 0 %
8 1397/08/13 29,017 64.18 % 14,323 31.68 % 0 0 % 24 0.05 % 1,846 6.3 % 0 0 %
9 1397/08/12 28,226 61.68 % 13,508 29.52 % 0 0 % 122 0.27 % 3,901 10.72 % 0 0 %
10 1397/08/11 28,736 62.87 % 13,481 29.49 % 0 0 % 122 0.27 % 3,369 9.57 % 0 0 %