ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/08/23 29,385 65.53 % 14,420 32.16 % 0 0 % 67 0.15 % 969 4.4 % 0 0 %
2 1397/08/22 28,929 64.33 % 14,398 32.02 % 0 0 % 67 0.15 % 1,575 5.74 % 0 0 %
3 1397/08/21 29,357 64.48 % 14,380 31.59 % 0 0 % 28 0.06 % 1,760 6.07 % 0 0 %
4 1397/08/20 29,090 64.24 % 14,371 31.74 % 0 0 % 28 0.06 % 1,790 6.17 % 0 0 %
5 1397/08/19 28,763 62.92 % 14,359 31.41 % 0 0 % 28 0.06 % 2,564 7.81 % 0 0 %
6 1397/08/18 30,730 66.69 % 14,350 31.14 % 0 0 % 28 0.06 % 972 4.29 % 0 0 %
7 1397/08/17 30,730 66.69 % 14,350 31.14 % 0 0 % 28 0.06 % 972 4.29 % 0 0 %
8 1397/08/16 30,730 66.68 % 14,350 31.14 % 0 0 % 28 0.06 % 973 4.29 % 0 0 %
9 1397/08/15 30,730 66.68 % 14,350 31.14 % 0 0 % 24 0.05 % 978 4.3 % 0 0 %
10 1397/08/14 28,525 62.86 % 14,328 31.58 % 0 0 % 24 0.05 % 2,498 7.72 % 0 0 %