ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 35,116 86.83 45,319 86.19 36,483 75.38 29,385 65.52
اوراق 1,961 4.85 2,861 5.44 8,398 17.35 14,420 32.15
وجه نقد 978 2.42 2,063 3.92 317 0.65 67 0.15
سایر دارایی ها 2,367 5.85 3,390 6.44 4,251 8.78 1,973 4.4
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 13,031 32.22 0 0 0 0 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد