اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/11/30
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 5,555
تعداد واحدهای باقی مانده: 44,445
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 41,476,073,865
قیمت صدور هر واحد (ریال): 7,534,245
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 7,466,440
قیمت آماری هر واحد (ریال): 7,466,440
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری بانک اقتصاد نوین(سهامی خاص)- مدیر
متولی صندوق : موسسه حسابرسی کاربرد ارقام
حسابرس : موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
مدیر سرمایه‌گذاری : امین صالحی ,محمد اصیل زاده ,ارشاد کوششی
مدیر ثبت : مرکزی
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1387/10/02
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/11/30 7,534,245 7,466,440 0 0 49,740 0 45,185 5,555 41,476,073,865
  2 1397/11/29 7,511,385 7,449,618 0 0 49,740 10 45,185 5,555 41,382,629,042
  3 1397/11/28 7,458,209 7,394,201 0 0 49,740 0 45,175 5,565 41,148,729,248
  4 1397/11/27 7,490,891 7,437,715 0 0 49,740 0 45,175 5,565 41,390,882,983
  5 1397/11/26 7,480,143 7,425,933 0 0 49,740 0 45,175 5,565 41,325,318,503
  6 1397/11/25 7,480,651 7,426,442 0 0 49,740 182 45,175 5,565 41,328,148,071
  7 1397/11/24 7,479,389 7,426,896 0 0 49,740 0 44,993 5,747 42,682,373,834
  8 1397/11/23 7,462,612 7,416,007 0 0 49,740 0 44,993 5,747 42,619,790,169
  9 1397/11/22 7,489,387 7,440,547 0 0 49,740 0 44,993 5,747 42,760,823,148
  10 1397/11/21 7,489,809 7,440,968 0 0 49,740 0 44,993 5,747 42,763,244,329
  11 1397/11/20 7,499,750 7,451,105 0 0 49,740 0 44,993 5,747 42,821,498,458
  12 1397/11/19 7,500,170 7,451,525 0 0 49,740 0 44,993 5,747 42,823,914,915
  13 1397/11/18 7,500,591 7,451,946 0 0 49,740 0 44,993 5,747 42,826,331,776
  14 1397/11/17 7,500,987 7,452,342 0 0 49,740 0 44,993 5,747 42,828,612,150
  15 1397/11/16 7,486,470 7,433,807 0 0 49,740 0 44,993 5,747 42,722,090,417
  16 1397/11/15 7,516,769 7,469,692 0 0 49,740 0 44,993 5,747 42,928,321,706
  17 1397/11/14 7,480,961 7,439,994 0 0 49,740 0 44,993 5,747 42,757,644,830
  18 1397/11/13 7,572,461 7,517,720 0 0 49,740 0 44,993 5,747 43,204,336,790
  19 1397/11/12 7,554,889 7,500,354 0 0 49,740 0 44,993 5,747 43,104,532,023
  20 1397/11/11 7,555,317 7,500,782 0 0 49,740 0 44,993 5,747 43,106,995,317