سرمایه گذاران محترم

به اطلاع می رساند صدور و ابطال اینترنتی واحدهای صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصادنوین صرفاً از طریق پایگاه اینترنتی یا فناوری های مالی متعلق به صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصادنوین امکان پذیر می باشد. 

X
اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/02/01
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 5,198
تعداد واحدهای باقی مانده: 44,802
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 44,921,138,004
قیمت صدور هر واحد (ریال): 8,753,279
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 8,642,004
قیمت آماری هر واحد (ریال): 8,642,004
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری بانک اقتصاد نوین(سهامی خاص)- مدیر
متولی صندوق : موسسه حسابرسی کاربرد ارقام
حسابرس : موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
مدیر سرمایه‌گذاری : امین صالحی ,محمد اصیل زاده ,ارشاد کوششی
مدیر ثبت : مرکزی
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1387/10/02
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1398/02/01 8,753,279 8,642,004 0 0 49,743 0 45,545 5,198 44,921,138,004
  2 1398/01/31 8,753,946 8,642,670 0 0 49,743 0 45,545 5,198 44,924,601,141
  3 1398/01/30 8,656,173 8,554,652 0 0 49,743 0 45,545 5,198 44,467,079,119
  4 1398/01/29 8,656,802 8,555,281 0 0 49,743 0 45,545 5,198 44,470,348,255
  5 1398/01/28 8,657,431 8,555,909 0 0 49,743 0 45,545 5,198 44,473,617,391
  6 1398/01/27 8,736,525 8,618,937 0 0 49,743 0 45,545 5,198 44,801,236,158
  7 1398/01/26 8,870,442 8,758,671 0 0 49,743 63 45,545 5,198 45,527,569,312
  8 1398/01/25 8,662,522 8,539,463 0 0 49,743 0 45,482 5,261 44,926,116,450
  9 1398/01/24 8,571,309 8,449,789 0 0 49,743 0 45,482 5,261 44,454,337,605
  10 1398/01/23 8,496,701 8,375,845 0 0 49,743 0 45,482 5,261 44,065,322,015
  11 1398/01/22 8,497,399 8,376,544 0 0 49,743 0 45,482 5,261 44,068,995,685
  12 1398/01/21 8,498,098 8,377,242 0 0 49,743 0 45,482 5,261 44,072,669,356
  13 1398/01/20 8,370,955 8,263,428 0 0 49,743 0 45,482 5,261 43,473,893,917
  14 1398/01/19 8,356,340 8,239,401 0 0 49,743 0 45,482 5,261 43,347,486,548
  15 1398/01/18 8,441,438 8,324,110 0 0 49,743 0 45,482 5,261 43,793,145,034
  16 1398/01/17 8,379,679 8,262,904 0 0 49,743 0 45,482 5,261 43,471,135,640
  17 1398/01/16 8,328,404 8,220,323 0 0 49,743 0 45,482 5,261 43,247,119,882
  18 1398/01/15 8,329,048 8,220,967 0 0 49,743 0 45,482 5,261 43,250,507,785
  19 1398/01/14 8,329,692 8,221,611 0 0 49,743 0 45,482 5,261 43,253,895,689
  20 1398/01/13 8,330,336 8,222,255 0 0 49,743 0 45,482 5,261 43,257,283,593