صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۳/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۴۸,۱۴۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۵۱,۸۵۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۴۳,۳۱۸,۵۲۵,۸۲۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳,۶۹۵,۰۵۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳,۶۶۷,۴۵۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳,۶۶۷,۴۵۳
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۳/۰۵
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۱۰/۰۲
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ۳,۶۹۵,۰۵۰ ۳,۶۶۷,۴۵۳ ۰ ۰ ۲۱۵,۵۹۴ ۰ ۶۸,۴۴۸ ۱۴۸,۱۴۶ ۵۴۳,۳۱۸,۵۲۵,۸۲۹
  ۲ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ ۳,۶۹۵,۲۱۷ ۳,۶۶۷,۶۲۰ ۰ ۲۷۶ ۲۱۵,۵۹۴ ۰ ۶۸,۴۴۸ ۱۴۸,۱۴۶ ۵۴۳,۳۴۳,۲۶۹,۵۰۰
  ۳ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ۳,۶۹۵,۳۸۴ ۳,۶۶۷,۷۳۶ ۰ ۰ ۲۱۵,۳۱۸ ۰ ۶۸,۴۴۸ ۱۴۷,۸۷۰ ۵۴۲,۳۴۸,۱۰۷,۵۷۲
  ۴ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ۳,۷۵۱,۳۷۳ ۳,۷۲۳,۲۸۹ ۰ ۰ ۲۱۵,۳۱۸ ۰ ۶۸,۴۴۸ ۱۴۷,۸۷۰ ۵۵۰,۵۶۲,۷۴۷,۵۲۱
  ۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ۳,۷۵۱,۵۴۳ ۳,۷۲۳,۴۶۰ ۰ ۲,۹۵۶ ۲۱۵,۳۱۸ ۰ ۶۸,۴۴۸ ۱۴۷,۸۷۰ ۵۵۰,۵۸۷,۹۸۶,۳۱۴
  ۶ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۳,۷۵۱,۷۱۴ ۳,۷۲۳,۰۵۷ ۰ ۲۷۵ ۲۱۲,۳۶۲ ۱۹۶ ۶۸,۴۴۸ ۱۴۴,۹۱۴ ۵۳۹,۵۲۳,۱۴۶,۱۴۸
  ۷ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ۳,۸۴۳,۹۷۳ ۳,۸۱۴,۵۸۳ ۰ ۲۱۰ ۲۱۲,۰۸۷ ۲,۱۸۸ ۶۸,۲۵۲ ۱۴۴,۸۳۵ ۵۵۲,۴۸۵,۰۹۰,۶۵۱
  ۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۳,۸۴۹,۵۹۶ ۳,۸۲۰,۵۵۷ ۰ ۲۵۳ ۲۱۱,۸۷۷ ۴,۴۰۳ ۶۶,۰۶۴ ۱۴۶,۸۱۳ ۵۶۰,۹۰۷,۳۶۳,۶۰۳
  ۹ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ۳,۷۷۸,۸۸۷ ۳,۷۵۱,۱۷۵ ۰ ۱,۰۱۹ ۲۱۱,۶۲۴ ۱,۵۲۹ ۶۱,۶۶۱ ۱۵۰,۹۶۳ ۵۶۶,۲۸۸,۶۱۳,۹۷۰
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ ۳,۸۹۴,۶۹۲ ۳,۸۶۶,۱۲۱ ۰ ۰ ۲۱۰,۶۰۵ ۰ ۶۰,۱۳۲ ۱۵۱,۴۷۳ ۵۸۵,۶۱۲,۹۳۴,۲۴۳
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ۴,۰۳۷,۷۲۹ ۴,۰۰۸,۰۴۳ ۰ ۰ ۲۱۰,۶۰۵ ۰ ۶۰,۱۳۲ ۱۵۱,۴۷۳ ۶۰۷,۱۱۰,۲۴۱,۵۴۷
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ۴,۰۳۷,۹۱۷ ۴,۰۰۸,۲۳۱ ۰ ۵۸۵ ۲۱۰,۶۰۵ ۱,۴۴۰ ۶۰,۱۳۲ ۱۵۱,۴۷۳ ۶۰۷,۱۳۸,۷۰۰,۹۹۴
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ۴,۰۳۷,۸۲۴ ۴,۰۰۸,۳۰۵ ۰ ۱,۶۳۲ ۲۱۰,۰۲۰ ۱۰ ۵۸,۶۹۲ ۱۵۲,۳۲۸ ۶۱۰,۵۷۷,۰۳۳,۳۵۸
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ ۴,۰۸۹,۳۹۳ ۴,۰۵۹,۱۷۱ ۰ ۶۷۹ ۲۰۸,۳۸۸ ۰ ۵۸,۶۸۲ ۱۵۰,۷۰۶ ۶۱۱,۷۴۱,۳۵۳,۷۶۵
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ ۴,۲۰۱,۸۳۹ ۴,۱۷۰,۶۰۵ ۰ ۱,۰۵۶ ۲۰۷,۷۰۹ ۲۲۴ ۵۸,۶۸۲ ۱۵۰,۰۲۷ ۶۲۵,۷۰۳,۳۲۰,۴۷۴
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ ۴,۱۷۷,۰۷۴ ۴,۱۴۹,۴۱۴ ۰ ۳۸۹ ۲۰۶,۶۵۳ ۰ ۵۸,۴۵۸ ۱۴۹,۱۹۵ ۶۱۹,۰۷۱,۸۷۳,۸۳۶
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ ۴,۰۱۵,۱۲۷ ۳,۹۸۷,۹۸۲ ۰ ۰ ۲۰۶,۲۶۴ ۰ ۵۸,۴۵۸ ۱۴۸,۸۰۶ ۵۹۳,۴۳۵,۶۹۷,۴۷۷
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ ۳,۸۸۶,۴۶۷ ۳,۸۶۰,۱۷۰ ۰ ۰ ۲۰۶,۲۶۴ ۰ ۵۸,۴۵۸ ۱۴۸,۸۰۶ ۵۷۴,۴۱۶,۴۰۹,۳۱۳
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ ۳,۸۸۶,۶۲۷ ۳,۸۶۰,۳۳۰ ۰ ۶۵۲ ۲۰۶,۲۶۴ ۰ ۵۸,۴۵۸ ۱۴۸,۸۰۶ ۵۷۴,۴۴۰,۱۹۶,۵۳۴
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ ۳,۸۸۶,۷۸۷ ۳,۸۶۰,۳۷۴ ۰ ۱,۶۸۹ ۲۰۵,۶۱۲ ۰ ۵۸,۴۵۸ ۱۴۸,۱۵۴ ۵۷۱,۹۲۹,۸۱۱,۹۴۱