اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/03/25
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 4,363
تعداد واحدهای باقی مانده: 45,637
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 43,340,587,621
قیمت صدور هر واحد (ریال): 10,072,944
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 9,933,667
قیمت آماری هر واحد (ریال): 9,933,667
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری بانک اقتصاد نوین(سهامی خاص)- مدیر
متولی صندوق : موسسه حسابرسی کاربرد ارقام
حسابرس : موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
مدیر سرمایه‌گذاری : امین صالحی ,محمد اصیل زاده ,ارشاد کوششی
مدیر ثبت : مرکزی
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: 1387/10/02
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1398/03/25 10,072,944 9,933,667 0 0 49,743 0 46,380 4,363 43,340,587,621
  2 1398/03/24 10,011,024 9,869,973 0 0 49,743 0 46,380 4,363 43,062,690,392
  3 1398/03/23 10,011,878 9,870,827 0 0 49,743 0 46,380 4,363 43,066,417,559
  4 1398/03/22 10,012,732 9,871,681 0 0 49,743 0 46,380 4,363 43,070,144,787
  5 1398/03/21 9,924,357 9,785,555 0 0 49,743 0 46,380 4,363 42,694,374,483
  6 1398/03/20 10,032,946 9,893,839 0 0 49,743 4 46,380 4,363 43,166,818,832
  7 1398/03/19 10,067,081 9,926,633 0 0 49,743 0 46,376 4,367 43,349,606,261
  8 1398/03/18 9,844,548 9,710,049 0 0 49,743 0 46,376 4,367 42,403,784,750
  9 1398/03/17 9,850,630 9,691,367 0 0 49,743 0 46,376 4,367 42,322,197,769
  10 1398/03/16 9,851,552 9,692,288 0 0 49,743 0 46,376 4,367 42,326,223,187
  11 1398/03/15 9,852,474 9,693,210 0 0 49,743 0 46,376 4,367 42,330,248,667
  12 1398/03/14 9,853,395 9,694,132 0 0 49,743 0 46,376 4,367 42,334,274,208
  13 1398/03/13 9,854,317 9,695,054 0 0 49,743 668 46,376 4,367 42,338,299,812
  14 1398/03/12 9,622,123 9,493,507 0 0 49,743 0 45,708 5,035 47,799,807,317
  15 1398/03/11 9,538,227 9,413,322 0 0 49,743 0 45,708 5,035 47,396,076,526
  16 1398/03/10 9,718,338 9,581,349 0 0 49,743 0 45,708 5,035 48,242,091,950
  17 1398/03/09 9,719,140 9,582,151 0 0 49,743 0 45,708 5,035 48,246,131,638
  18 1398/03/08 9,719,943 9,582,954 0 0 49,743 55 45,708 5,035 48,250,171,386
  19 1398/03/07 9,611,485 9,478,398 0 0 49,743 0 45,653 5,090 48,245,047,335
  20 1398/03/06 9,393,210 9,263,025 0 0 49,743 0 45,653 5,090 47,148,797,591