اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/10/25
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 5,747
تعداد واحدهای باقی مانده: 44,253
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 43,941,913,810
قیمت صدور هر واحد (ریال): 7,701,280
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 7,646,061
قیمت آماری هر واحد (ریال): 7,646,061
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری بانک اقتصاد نوین(سهامی خاص)- مدیر
متولی صندوق : موسسه حسابرسی کاربرد ارقام
حسابرس : موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
مدیر سرمایه‌گذاری : امین صالحی ,محمد اصیل زاده ,ارشاد کوششی
مدیر ثبت : مرکزی
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1387/10/02
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/10/25 7,701,280 7,646,061 0 0 49,740 0 44,993 5,747 43,941,913,810
  2 1397/10/24 7,690,109 7,637,191 0 0 49,740 0 44,993 5,747 43,890,937,645
  3 1397/10/23 7,690,568 7,638,259 0 0 49,740 0 44,993 5,747 43,897,072,225
  4 1397/10/22 7,703,066 7,652,833 0 0 49,740 0 44,993 5,747 43,980,828,608
  5 1397/10/21 7,667,804 7,612,127 0 0 49,740 0 44,993 5,747 43,746,892,434
  6 1397/10/20 7,668,196 7,612,519 0 0 49,740 0 44,993 5,747 43,749,146,850
  7 1397/10/19 7,668,589 7,612,911 0 0 49,740 0 44,993 5,747 43,751,402,019
  8 1397/10/18 7,596,377 7,540,804 0 0 49,740 0 44,993 5,747 43,337,003,009
  9 1397/10/17 7,558,647 7,509,488 0 0 49,740 0 44,993 5,747 43,157,027,324
  10 1397/10/16 7,522,820 7,473,756 0 0 49,740 0 44,993 5,747 42,951,678,380
  11 1397/10/15 7,519,541 7,471,001 0 0 49,740 0 44,993 5,747 42,935,840,444
  12 1397/10/14 7,519,077 7,470,528 0 0 49,740 0 44,993 5,747 42,933,125,290
  13 1397/10/13 7,519,405 7,470,855 0 0 49,740 0 44,993 5,747 42,935,005,308
  14 1397/10/12 7,519,732 7,471,183 0 0 49,740 0 44,993 5,747 42,936,886,161
  15 1397/10/11 7,520,328 7,472,271 0 0 49,740 8 44,993 5,747 42,943,140,788
  16 1397/10/10 7,520,455 7,472,438 0 0 49,740 0 44,985 5,755 43,003,882,817
  17 1397/10/09 7,511,305 7,463,606 0 0 49,740 0 44,985 5,755 42,953,053,565
  18 1397/10/08 7,481,517 7,434,323 0 0 49,740 0 44,985 5,755 42,784,526,538
  19 1397/10/07 7,465,421 7,420,031 0 0 49,740 0 44,985 5,755 42,702,276,362
  20 1397/10/06 7,465,794 7,420,403 0 0 49,740 0 44,985 5,755 42,704,420,399