صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۳۵,۷۸۶ ۸۵.۷۶ ۷۰,۶۹۰ ۸۱.۱۳ ۱۰۲,۳۵۳ ۸۲.۵۱ ۱۱۵,۹۲۰ ۸۵.۱۸
اوراق ۲,۴۰۱ ۵.۷۵ ۵,۵۷۶ ۶.۴ ۱۰,۱۲۴ ۸.۱۶ ۷,۸۶۲ ۵.۷۷
وجه نقد ۱,۰۸۵ ۲.۶ ۷,۲۳۲ ۸.۳ ۶,۴۲۰ ۵.۱۷ ۷,۰۹۷ ۵.۲۱
سایر دارایی ها ۲,۴۶۹ ۵.۹۱ ۳,۴۴۵ ۳.۹۵ ۴,۴۳۸ ۳.۵۷ ۳,۷۸۳ ۲.۷۸
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۲۰,۰۷۹ ۴۸.۱۲ ۲۸,۷۸۹ ۳۳.۰۴ ۴۰,۵۴۰ ۳۲.۶۸ ۴۹,۹۳۰ ۳۶.۶۹
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد