صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۴۷,۱۱۸ ۸۶.۳۱ ۳۳۴,۹۴۳ ۹۱.۲۴ ۵۰۱,۳۶۹ ۸۹.۱۷ ۵۲۲,۵۳۷ ۹۰.۹۷
اوراق ۲,۳۴۲ ۴.۲۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
وجه نقد ۲,۰۱۱ ۳.۶۸ ۲۱,۹۶۹ ۵.۹۸ ۳۹,۰۰۲ ۶.۹۴ ۲۹,۰۷۱ ۵.۰۶
سایر دارایی ها ۳,۲۱۶ ۵.۸۹ ۱۰,۱۸۶ ۲.۷۷ ۲۱,۸۶۴ ۳.۸۹ ۲۲,۸۲۱ ۳.۹۷
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۲۵,۵۷۵ ۴۶.۸۵ ۱۶۹,۰۹۱ ۴۶.۰۶ ۲۵۳,۱۷۰ ۴۵.۰۳ ۲۶۸,۰۳۵ ۴۶.۶۶
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد