ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 35,015 86.05 41,546 89.72 43,994 92.14 41,856 93.57
اوراق 2,309 5.67 407 0.88 0 0 0 0
وجه نقد 932 2.29 45 0.09 35 0.07 192 0.42
سایر دارایی ها 2,457 6.03 4,887 10.55 4,123 8.63 3,089 6.9
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 19,877 48.85 17,897 38.65 20,779 43.51 21,456 47.96
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد