ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 34,954 86.01 38,361 85.6 41,018 86.98 41,723 88.5
اوراق 2,324 5.72 2,011 4.48 0 0 0 0
وجه نقد 938 2.3 122 0.27 54 0.11 4 0
سایر دارایی ها 2,447 6.02 5,017 11.19 6,509 13.8 5,822 12.35
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 19,869 48.89 15,760 35.17 18,107 38.39 17,441 36.99
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد