ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 35,045 86.61 42,805 77.96 25,905 59.03 24,750 56.18
اوراق 2,067 5.1 7,662 13.95 16,414 37.4 18,305 41.55
وجه نقد 972 2.4 2,053 3.73 72 0.16 15 0.03
سایر دارایی ها 2,366 5.84 3,390 6.17 2,315 5.27 2,039 4.63
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 12,938 31.97 0 0 0 0 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد