صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ۵۲۲,۵۳۷ ۹۰.۹۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۹,۰۷۱ ۵.۰۶ % ۲۲,۸۲۱ ۳.۹۷ % ۲۶۸,۰۳۵ ۴۶.۶۶ %
۲ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ ۵۲۲,۵۳۷ ۹۰.۹۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۹,۰۷۱ ۵.۰۶ % ۲۲,۸۱۴ ۳.۹۷ % ۲۶۸,۰۳۵ ۴۶.۶۶ %
۳ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ۵۲۲,۵۳۷ ۹۰.۹۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۹,۰۷۱ ۵.۰۶ % ۲۲,۸۰۸ ۳.۹۷ % ۲۶۸,۰۳۵ ۴۶.۶۶ %
۴ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ۵۳۰,۷۲۴ ۹۱.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۹,۰۱۳ ۴.۹۸ % ۲۲,۸۰۴ ۳.۹۱ % ۲۷۳,۹۴۲ ۴۷.۰۳ %
۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ۵۳۰,۷۲۴ ۹۱.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۹,۰۱۳ ۴.۹۸ % ۲۲,۷۹۷ ۳.۹۱ % ۲۷۳,۹۴۲ ۴۷.۰۳ %
۶ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۵۳۰,۷۲۴ ۹۱.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۸,۶۴۰ ۴.۹۲ % ۲۲,۷۹۱ ۳.۹۱ % ۲۷۳,۹۴۲ ۴۷.۰۶ %
۷ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ۵۴۳,۹۵۵ ۹۱.۵۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۷,۶۸۷ ۴.۶۶ % ۲۲,۷۹۹ ۳.۸۴ % ۲۸۶,۲۹۷ ۴۸.۱۶ %
۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۵۴۴,۷۷۳ ۹۳.۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۹۱۹ ۲.۸۹ % ۲۲,۸۲۰ ۳.۹ % ۲۸۸,۲۳۸ ۴۹.۳۱ %
۹ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ۵۳۴,۵۷۲ ۹۱.۳۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۷,۶۲۶ ۴.۷۲ % ۲۲,۸۱۰ ۳.۹ % ۲۸۲,۳۱۵ ۴۸.۲۶ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ ۵۶۳,۷۲۳ ۹۳.۶۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۶,۹۴۲ ۴.۴۸ % ۱۱,۰۰۷ ۱.۸۳ % ۲۹۶,۵۹۸ ۴۹.۳ %