ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/10/25 28,168 61.26 % 16,511 35.91 % 0 0 % 1 0 % 1,302 5.14 % 16,859 36.66 %
2 1397/10/24 26,824 59.46 % 16,987 37.65 % 0 0 % 1 0 % 1,303 5.24 % 15,547 34.46 %
3 1397/10/23 26,486 58.8 % 16,986 37.71 % 0 0 % 1 0 % 1,570 5.84 % 15,393 34.18 %
4 1397/10/22 25,680 56.91 % 14,461 32.05 % 0 0 % 1 0 % 4,982 13.39 % 14,569 32.29 %
5 1397/10/21 28,695 63.45 % 14,469 32 % 0 0 % 754 1.67 % 1,304 5.23 % 14,446 31.95 %
6 1397/10/20 28,695 63.45 % 14,469 32 % 0 0 % 754 1.67 % 1,304 5.23 % 14,446 31.95 %
7 1397/10/19 28,695 63.45 % 14,469 32 % 0 0 % 754 1.67 % 1,304 5.23 % 14,446 31.95 %
8 1397/10/18 28,294 59.84 % 16,933 35.81 % 0 0 % 754 1.59 % 1,304 5 % 47,152 99.72 %
9 1397/10/17 24,768 55.92 % 16,922 38.21 % 0 0 % 1,031 2.33 % 1,568 5.94 % 46,651 105.33 %
10 1397/10/16 24,719 56.07 % 16,899 38.34 % 0 0 % 1,031 2.34 % 1,432 5.66 % 405,496 919.84 %