ترکیب دارایی‌های روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1398/03/25 41,856 93.57 % 0 0 % 0 0 % 192 0.43 % 2,682 6.91 % 21,456 47.97 %
2 1398/03/24 42,389 95.36 % 0 0 % 0 0 % 192 0.43 % 1,869 5.12 % 21,935 49.35 %
3 1398/03/23 42,389 95.36 % 0 0 % 0 0 % 192 0.43 % 1,870 5.12 % 21,935 49.35 %
4 1398/03/22 42,389 95.36 % 0 0 % 0 0 % 192 0.43 % 1,870 5.12 % 21,935 49.35 %
5 1398/03/21 41,714 95.06 % 0 0 % 0 0 % 32 0.07 % 2,137 5.8 % 21,397 48.76 %
6 1398/03/20 41,794 94.23 % 0 0 % 0 0 % 32 0.07 % 2,527 6.62 % 23,715 53.47 %
7 1398/03/19 42,235 83.02 % 0 0 % 0 0 % 13 0.03 % 8,625 17.76 % 24,443 48.05 %
8 1398/03/18 40,447 81.01 % 0 0 % 0 0 % 13 0.03 % 9,465 19.77 % 22,940 45.95 %
9 1398/03/17 47,899 96.1 % 0 0 % 0 0 % 13 0.03 % 1,928 4.69 % 23,101 46.35 %
10 1398/03/16 47,899 96.1 % 0 0 % 0 0 % 13 0.03 % 1,929 4.69 % 23,101 46.35 %