صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ (۰.۱۳۵)% (۰.۱۵۸)%
هفته گذشته ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ %۱.۳۴۱ %۱.۹۹۹
ماه گذشته ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ %۹.۹۸۹ %۵.۷۵۵
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ %۲۶.۹۶۲ %۲۳.۱۸۴
۶ ماه ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ %۵۱.۳۵۵ %۶۵.۸۲۸
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ %۸۰.۸۲۹ %۹۸.۴۱۹
تا زمان انتشار ۱۳۸۷/۱۰/۰۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ %۱۰۲۹.۰۹۴ %۲۸۶۴.۶۷۲
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۱۳۰۰ %۱۳۴۰۲
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۹۹.۸۲)% (۹۷.۴۶)%