بازده دوره ای صندوق

اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادارتهران درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روز رسانی آن در پایان هر هفته صورت می پذیرد :

تا تاریخ
توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر 1398/02/30 1398/02/31 %1.57 %1.52
هفته گذشته 1398/02/24 1398/02/31 %0.636 %1.58
ماه گذشته 1398/02/01 1398/02/31 %4.614 %5.243
3 ماه اخیر 1397/12/01 1398/02/31 %21.447 %34.863
6 ماه 1397/09/01 1398/02/31 %20.989 %22.411
یک سال اخیر 1397/02/31 1398/02/31 %63.746 %125.871
تا زمان انتشار 1387/10/02 1398/02/31 %803.279 %2343.279
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %1130023.21 %134026.26
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (99.82)% (97.46)%