صورت‌های مالی صندوق

تاریخ تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1398/03/07 1398/03/07 گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق منتهی به 31 اردیبهشت 1398 دانلود
1398/02/11 1398/02/11 گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق منتهی به 29 اسفند 1397 دانلود
1398/02/11 1398/02/11 گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق منتهی به 30 بهمن 1397 دانلود
1398/02/10 1398/02/10 گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق منتهی به 31 فروردین 1398 دانلود
1398/02/09 1398/02/09 گزارش عملکرد برای دوره مالی 3 ماهه منتهی به 97/12/29 (حسابرسی نشده) دانلود
1398/02/09 1398/02/09 صورتهای مالی برای دوره مالی 3 ماهه منتهی به 97/12/29 (حسابرسی نشده) دانلود
1397/11/15 1397/11/15 صورتهاي مالي براي سال مالي منتهي به 97/09/30 صندوق سرمايه گذاري مشترک بانک اقتصادنوين (جسابرسي شده) دانلود
1397/11/15 1397/11/15 گزارش عملکرد براي سال مالي منتهي به 97/09/30 صندوق سرمايه گذاري مشترک بانک اقتصادنوين (جسابرسي شده) دانلود
1397/11/15 1397/11/15 گزارش عملکرد براي سال مالي منتهي به 97/09/30 صندوق سرمايه گذاري مشترک بانک اقتصادنوين (جسابرسي نشده) دانلود
1397/11/15 1397/11/15 گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق منتهی به 30 دی 1397 دانلود
1397/11/15 1397/11/15 گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق منتهی به 30 آذر 1397 دانلود
1397/10/26 1397/10/26 صورتهاي مالي براي سال مالي منتهي به 97/09/30 صندوق سرمايه گذاري مشترک بانک اقتصادنوين (جسابرسي نشده) دانلود
1397/09/05 1397/09/05 گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق منتهی به 30 آبان 1397 دانلود
1397/08/20 1397/08/20 گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 97/03/31 (حسابرسی نشده) دانلود
1397/08/20 1397/08/20 صورتهای مالی 6 ماهه منتهی به 97/03/31 (حسابرسی نشده) دانلود
1397/08/07 1397/08/07 گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق منتهی به 30 مهر 1397 دانلود
1397/07/28 1397/07/28 گزارش عملکرد برای دوره 9 ماهه منتهی به 97/06/31 صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصادنوین (حسابرسی نشده) دانلود
1397/07/28 1397/07/28 صورتهای مالی برای دوره 9 ماهه منتهی به 97/06/31 صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصادنوین (حسابرسی نشده) دانلود
1397/07/11 1397/07/11 گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق منتهی به 31 شهریور 1397 دانلود
1397/07/11 1397/07/11 گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق منتهی به 31 مرداد 1397 دانلود
1397/07/11 1397/07/11 گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق منتهی به 31 تیر 1397 دانلود
1397/05/16 1397/05/16 گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 97/03/31 (حسابرسی شده) دانلود
1397/05/16 1397/05/16 صورتهای مالی 6 ماهه منتهی به 97/03/31 (حسابرسی شده) دانلود
1397/02/05 1397/02/05 گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 96/12/29 (حسابرسی نشده) دانلود
1397/02/05 1397/02/05 صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 96/12/29 (حسابرسی نشده) دانلود
1397/01/20 1397/01/20 گزارش عملکرد یکساله منتهی به 96/09/30 حسابر سی شده (اصلاحیه) دانلود
1397/01/20 1397/01/20 صورتهای مالی یکساله منتهی به 96/09/30 حسابر سی شده (اصلاحیه) دانلود
1396/11/17 1396/11/17 گزارش عملکرد یکساله منتهی به 96/09/30 (حسابرسی شده) دانلود
1396/11/17 1396/11/17 صورتهای مالی یکساله منتهی به 96/09/30 (حسابرسی شده) دانلود
1396/11/01 1396/11/01 گزارش عملکرد یکساله منتهی به 96/09/30 (حسابرسی نشده) دانلود
1396/11/01 1396/11/01 صورتهای مالی یکساله منتهی به 96/09/30 (حسابرسی نشده) دانلود
1396/08/13 1396/08/13 گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 96/06/31 (حسابرسی نشده) دانلود
1396/08/13 1396/08/13 صورتهای مالی 9 ماهه منتهی به 96/06/31 (حسابرسی نشده) دانلود
1396/05/24 1396/05/24 صورتهای مالی 6 ماهه منتهی به 96/03/31 (حسابرسی شده) دانلود
1396/05/04 1396/05/04 گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 96/03/31 (حسابرسی نشده) دانلود
1396/05/04 1396/05/04 صورتهای مالی 6 ماهه منتهی به 96/03/31 (حسابرسی نشده) دانلود
1396/02/09 1396/02/09 صورتهای مالی حسابرسی نشده سه ماهه منتهی به 95/12/30 صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین دانلود
1396/02/09 1396/02/09 گزارش عملکرد حسابرسی نشده سه ماهه منتهی به 95/12/30 صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین دانلود
1395/11/19 1395/11/19 گزارش عملکرد حسابرسی شده منتهی به سال مالی 95.09.30 صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین دانلود
1395/11/19 1395/11/19 صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به سال مالی 95.09.30 صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین دانلود
1395/11/01 1395/11/01 گزارش عملکرد حسابرسی نشده منتهی به سال مالی 94.09.30 صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین دانلود
1395/11/01 1395/11/01 صورت های مالی حسابرسی نشده منتهی به سال مالی 94.09.30 صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین دانلود
1395/10/27 1395/10/27 گزارش عملکرد نه ماهه منتهي به 13950631 صندوق سرمايه گذاري مشترک بانک اقتصاد نوين دانلود
1395/10/27 1395/10/27 صورت هاي مالي نه ماهه حسابرسي نشده منتهي به 13950631 صندوق سرمايه گذاري مشترک بانک اقتصاد نوين دانلود
1395/05/19 1395/05/19 گزارش عملکرد شش ماهه منتهي به 1395/03/31 صندوق سرمايه گذاري مشترک بانک اقتصاد نوين دانلود
1395/05/19 1395/05/19 صورت هاي مالي شش ماهه حسابرسي شده منتهي به 1395/03/31 صندوق سرمايه گذاري مشترک بانک اقتصاد نوين دانلود
1395/05/16 1395/05/16 گزارش عملکرد میان دوره شش ماهه حسابرسی نشده منتهی به 95.03.31 دانلود
1395/05/16 1395/05/16 صورت های مالی میان دوره شش ماهه حسابرسی نشده منتهی به 95.03.31 دانلود
1395/05/16 1395/05/16 گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 941229 دانلود
1395/05/16 1395/05/16 صورت های مالی 3 ماهه حسابرسی نشده منتهی به دوره مالی 941229 دانلود
1394/11/17 1394/11/17 صورت هاي مالي سالانه حسابرسي شده منتهي به 13940930 صندوق سرمايه گذاري مشترک بانک اقتصاد نوين دانلود
1394/11/17 1394/11/17 گزارش عملکرد 940930 صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین دانلود
1394/11/06 1394/11/06 گزارش عملکرد یک ساله منتهی به 94.09.30 دانلود
1394/11/06 1394/11/06 صورت های مالی یک ساله حسابرسی نشده منتهی به 94.09.30 صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین دانلود
1394/08/13 1394/08/13 گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 94.06.31 دانلود
1394/08/13 1394/08/13 صورت های مالی 9 ماهه حسابرسی نشده منتهی 94.06.31 دانلود
1394/05/10 1394/05/10 گزارش عملکرد حسابرسی شده دوره مالی 6 ماهه منتهی به 94/03/31 دانلود
1394/05/10 1394/05/10 صورت های مالی حسابرسی شده دوره مالی 6 ماهه منتهی به 94/03/31 دانلود
1394/04/15 1394/04/15 گزارش عملکرد میان دوره شش ماهه حسابرسی نشده منتهی به 94.03.31 دانلود
1394/04/15 1394/04/15 صورت های مالی میان دوره شش ماهه حسابرسی نشده منتهی به 94.03.31 دانلود
1394/01/26 1394/01/26 گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 931229 دانلود
1394/01/26 1394/01/26 صورت های مالی 3 ماهه حسابرسی نشده منتهی به دوره مالی 931229 دانلود
1393/11/18 1393/11/18 گزارش عملکرد حسابرسی شده یک ساله منتهی به 93.09.30 دانلود
1393/11/15 1393/11/15 صورت های مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به 93.09.30 صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین دانلود
1393/10/14 1393/10/14 گزارش عملکرد یک ساله منتهی به 93.09.30 دانلود
1393/10/14 1393/10/14 صورت های مالی یک ساله حسابرسی نشده منتهی به 93.09.30 صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین دانلود
1393/07/26 1393/07/26 صورت های مالی 9 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 93.06.31 دانلود
1393/07/20 1393/07/20 گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 93.06.31 دانلود
1393/05/27 1393/05/27 صورت های مالی 6 ماهه حسابرسی شد منتهی به 93/03/31 دانلود
1393/04/21 1393/04/21 گزارش عمللکرد 6 ماهه اقتصاد نوین دانلود
1393/04/21 1393/04/21 صورت های مالی 6ماهه حسابرسی نشده منتهی به 93/03/31 صندوق سرمایه گذاری اقتصاد نوین دانلود
1393/02/10 1393/02/10 صورت های مالی سه ماهه حسابرسی نشده سه ماهه منتهی به 1392/12/29 صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین دانلود
1392/12/26 1392/12/26 صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به تاریخ 1392/09/30 دانلود
1392/12/26 1392/12/26 صورتهای مالی حسابرسی شده میاندوره منتهی به 1392/04/11 دانلود
1392/11/27 1392/11/27 صورتهای مالی میاندوره منتهی به 92/04/11حسابرسی نشده دانلود
1392/11/01 1392/11/01 گزارش عملکرد یکساله منتهی به 1392/09/30 صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین دانلود
1392/11/01 1392/11/01 صورتهای مالی سالانه منتهی به 1392/09/30 حسابرسی نشده صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین دانلود
1392/08/04 1392/08/04 گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به تاریخ 1392/07/02 دانلود
1392/08/04 1392/08/04 صورتهای مالی میاندوره نه ماهه صندوق منتهی به 1392/07/02 دانلود
1392/05/21 1392/05/21 صورتهای مالی میاندوره شش ماهه حسابرسی شده منتهی به 1392.04.02 دانلود
1392/05/01 1392/05/01 صورتهای مالی میاندوره شش ماهه حسابرسی نشده منتهی به 1392.04.02 دانلود
1392/02/14 1392/02/14 صورتهای مالی سه ماهه صندوق منتهی به 92/01/02 دانلود
1392/02/01 1392/02/01 صورت های مالی سه ماهه حسابرسی نشده سه ماهه منتهی به 1392/12/29 صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین دانلود
1391/12/26 1391/12/26 صورتهای مالی سالانه صندوق منتهی به 90/10/02 دانلود
1391/12/26 1391/12/26 صورتهای مالی شش ماهه صندوق منتهی به 90/04/02 دانلود
1391/12/26 1391/12/26 صورتهای مالی نه ماهه صندوق منتهی به 90/07/02 دانلود
1391/12/26 1391/12/26 صورتهای مالی سه ماهه صندوق منتهی به 91/01/02 دانلود
1391/12/26 1391/12/26 صورتهای مالی نه ماهه صندوق منتهی به 91/07/02 دانلود
1391/12/26 1391/12/26 صورتهای مالی سالانه صندوق منتهی به 91/10/02 دانلود