مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 تصویب صورتهای مالی سالی مالی منتهی به 96/09/30 و سایر تغییرات اساسنامه دریافت خبر 1397/04/09
2 آخرین تغییرات هزینه های صندوق در امیدنامه برای سال 1397 دریافت خبر 1397/04/03
3 صورتجلسه تغییرات امیدنامه صندوق دریافت خبر 1396/03/17
4 صورتجلسه مجمع منتهی به سال مالی 1395/09/03 دریافت خبر 1396/03/17
5 برگزاری مجمع عمومی سالیانه دریافت خبر 1396/01/29
6 برگزاری مجمع تمدید مدت فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین دریافت خبر 1395/10/13
7 برگزاری مجمع تغییرات بندهایی از اساسنامه و امیدنامه صندوق دریافت خبر 1395/05/24
8 برگزاری مجمع تمدید مدت فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین دریافت خبر 1395/04/12
9 برگزاری مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین دریافت خبر 1395/03/08
10 مجمع تغییر آدرس صندوق سرمایه گذاری بانک اقتصاد نوین مورخ 94/03/17 دریافت خبر 1394/05/25
11 مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین برای سال مالی منتهی به 93/09/30- صورت جلسه دوم دریافت خبر 1393/12/23
12 مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین برای سال مالی منتهی به 93/09/30 دریافت خبر 1393/12/23
13 مجمع مورخ 93/03/03صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین دریافت خبر 1393/03/28
14 مجمع مورخ 1393/01/30 صندوق سرمایه گذاری بانک اقتصاد نوین دریافت خبر 1393/02/10
15 مجمع مورخ 1393/01/30 صندوق سرمایه گذاری بانک اقتصاد نوین دریافت خبر 1393/02/10
16 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصادنوین دریافت خبر 1392/06/26
17 صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین دریافت خبر 1392/01/27