رديف نام تعداد
1 کارگزاری بانک اقتصاد نوین(سهامی خاص)- مدیر 200
2 گروه استراتوس پارس(سهامی عام) 200

3

سرمایه‌گذاری اقتصاد نوین(سهامی عام) 200
4 خدمات مالی و اعتباری راه اقتصاد نوین(سهامی عام) 200
5 توسعه صنایع بهشهر(سهامی عام) 100
6 بیمه نوین(سهامی عام) 100