لیست خبرها

ردیف توضیحات تاریخ
1 آگهی ثبت صورتجلسات مجمع 98/01/28 در روزنامه اطلاعات 1398/03/07
2 روزنامه رسمی ثبت صورتجلسه مجمع 98/01/28 1398/03/07
3 آگهی ثبت تصمیمات مجمع سالیانه دوره یکساله منتهی به 1397/09/30 1398/02/31
4 آخرین تغییرات هزینه های صندوق در امیدنامه برای سال 1398 1398/02/18
5 تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به 97/09/30 1398/02/18
6 انتشار صورتهالی مالی و گزارش عملکرد یکساله منتهی به 97/09/30 صندوق (حسابرسی شده) در کدال و پرتال صندوق 1397/11/15
7 انتشار صورتهالی مالی و گزارش عملکرد یکساله منتهی به 97/09/30 صندوق (حسابرسی نشده) در کدال و پرتال صندوق 1397/10/26
8 انتشار گزارش افشای پرتفوی ماه های منتهی به 30 مهر صندوق در تارنما و کدال 1397/08/07
9 انتشار صورتهالی مالی و گزارش عملکرد دوره 9 ماهه منتهی به 97/06/31 صندوق (حسابرسی نشده) در کدال و پرتال صندوق 1397/07/28
10 انتشار صورتهالی مالی و گزارش عملکرد دوره 6 ماهه منتهی به 97/03/31 صندوق (حسابرسی شده) در کدال و پرتال صندوق 1397/05/16
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
سایز صفحه