ترکیب دارایی‌های روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/09/15 25,874 59.24 % 15,268 34.96 % 0 0 % 15 0.04 % 2,517 8.19 % 14,342 32.84 %
2 1397/09/14 25,874 59.24 % 15,268 34.96 % 0 0 % 15 0.04 % 2,518 8.19 % 14,342 32.84 %
3 1397/09/13 23,809 54.86 % 17,921 41.3 % 0 0 % 15 0.04 % 1,650 6.25 % 14,220 32.77 %
4 1397/09/12 24,424 56.63 % 17,907 41.52 % 0 0 % 8 0.02 % 787 3.27 % 14,316 33.2 %
5 1397/09/11 23,711 55.25 % 18,587 43.31 % 0 0 % 8 0.02 % 609 2.87 % 13,845 32.26 %
6 1397/09/10 22,669 53.62 % 18,992 44.92 % 0 0 % 8 0.02 % 610 2.92 % 12,844 30.38 %
7 1397/09/09 22,908 53.71 % 18,977 44.49 % 0 0 % 8 0.02 % 760 3.24 % 13,254 31.07 %
8 1397/09/08 22,908 53.71 % 18,977 44.49 % 0 0 % 8 0.02 % 761 3.25 % 13,254 31.07 %
9 1397/09/07 22,908 53.7 % 18,977 44.49 % 0 0 % 8 0.02 % 761 3.25 % 13,254 31.07 %
10 1397/09/06 23,223 54.06 % 16,308 37.97 % 0 0 % 8 0.02 % 3,415 9.4 % 13,591 31.64 %